Skróty i symbole oraz tłumaczenia niektórych popularnych określeń używanych w genealogii wykorzystane w opracowaniach zapisów biograficznych Rodu Lewandowskich i pokrewnych.

(opracowanie na podstawie dotychczasowych, międzynarodowych ustaleń, dostosowane do warunków polskich z dużym udziałem własnej inwencji)
 
oznaczenieJęzyk polskiJ. angielskiJ. niemieckiJ. francuskiJ. rosyjskiJ. łaciński
AUakt urodzeniabirth certificategeburtsscheinact de naissance Testimonium artis et baptismi
LNKsięga urodzonychBirth registerGeburtregisterRegistre de naissances Liber Natorum
 metryka chrztuCertificate of baptismTaufschein, TaufurkundeCertificat de bapteme  
LBksięga ochrzczonychBaptized registerTaufregisterRegistre de baptisés Liber Baptisatorum
akt/metryka ślubuact of marriageHeiratsschein, Trauregister, TrauukundeAct de marriage Testimonium Copulationis
LCksięga zaślubionychMarriage registerHeiratsprotokoll, TodesurkundeRegistre de mariés Liber Copulatorum
AZakt zgonuact of deathSterbeurkundeAct de déces Testimonium mortis
LMksięga zmarłychDeceased registerSterberegisterRegistre de décédés Liber Mortuorum
caokołocircazirkaenviron circa
GRAL®Genealogiczne Rodzinne Archiwum Lewandowskich®Lewandowski Family Archive of GenealogyFamilie Lewandowski GenealogiearchivArchive Généalogique de Famille Lewandowski  
= lub ~chrzest, ochrzczona/ybaptized, christening, baptismTaufe, getauftBapteme, baptisée, baptisé baptizatio, baptisatus
 drzewo genealogiczne, rodowódFamily tree,lineageStammbaum, AbstammungArbre généalogique arboretum
?informacja niepewnaInformation not confirmed (not certified)nicht bestätigte NachrichtInformation incertaine  
??informacja b. niepewna wątpliwa, sprzeczna z innymi zapisamiQuestionable (doubtful) informationfragliche, zweifelhafte NachrichtInformation incertaine, contradictoire avec les autres informations  
#komunia świętaholy communionHeilige KommunionSainte communion  
oo lub x1, x2małżeństwo/zaślubionymarriedverheitatet hochzeit, heirat, TrauungMénage, marié, mariage matrimonium
o/orozwódDivorced, divorceGeschieden, ehescheidungdivorce  
o-o konkubinat, związek pozamałżeński Concubine Uneheliche Verbindung Concubinage, relation concubine    
m/ż mąż/żona Husban/wife Ehemann/Ehefrau époux/épouse   sponsus maritus/sponsa, uxor,consorta, marita
O/M ojciec/matka Father/mother Vater/Mutter pere/mere   pater/mater
S/C syn/córka Son/Daughater Sohn/Tochter fils/fille   Filius,ortus/filia
(...) miejsce nieczytelne w źródle lub brak Unreadable sources or lack of sources unleserliche Urkunde oder keine Urkunden Illisible ou dans le source manque de texte    
  nazwisko surname       cognomen
  nieczytelne unreadable        
(N) nieznanego nazwiska unknown surnames Familienname nicht bekannt Nom inconnu    
xx (N) (N) po nazwisku – nieznanego imienia Unknown name Name nich bekannt Apre le nom de famille– prénom inconnu    
NN nieznanego imienia i nazwiska unknown name und surnames Name und Familienname nicht bekannt Nom et prénom inconnus   Nomen nescitve
  poległ/a Killed getötet Tué, tuée    
płeć: mężczyzna / kobieta sex: male / female Mann / Frau homme / femme    
z d. z domu (nazwisko) Née (surname) geb., geborene (Familienname) patronyme    
pogrzeb, pogrzebany, pochowany Funeral, buried Begraben, vergraben Enterrement, enterré, enterrée   sepultura, humatio, sepultus, tumulatus
  przodek Ancestor Vorfahr ancetre    
  rodzice Parents Eltern parents   parentes, genitores
* urodzona/y Born, birthday, brith geboren Née, né, jour de naissance   natus/nata
+ zmarł/zmarła Died, death Gestorben, sterb Décédé, décédée,déces   obiit, decessit, mortus, transitus est
*(+) lub (+) urodzona/y martwo Born dead Totgeburt,Stillgeburt Né(e) mort(e)    
(*) urodzona/y nieślubnie Born illegitimate Ausserehelich Geburt Né(e) illégitime   illegitimus
wsp. 1939 wspomniany w 1939 r. Mentioned in 1939 vermerkt in 1939 Mentionné en 1939    
/1939 wspomniany przed 1939 r. Mentioned before 1939 vermerkt vor 1939 Mentionné avant 1939    
1939/ wspomniany po 1939 r. Mentioned after 1939 vermerkt nach 1939 Mentionné apres 1939    
wsp.1939/45 wspomniany pomiędzy 1939 a 1945 rokiem Mentioned between 1939 -1945 vermerkt zwischen 1939 u. 1945 Mentionné entre 1939 et 1945    
USC Urząd Stanu Cywilnego Registry Office Zivilstandesamt Magistrat    
  zaręczony Engaged verlobt fiancé    
  zawód Occupation Beruf profession    
PG inskrypcja na płycie nagrobnej Gravestone inscription Grabinschrift Inscription sur le monument funéraire    
ZW GRAL® zbiory własne Archiwum GRAL® Own archives (GRAL) eigene Archiv (GRAL) Archives propres(GRAL)    
tekst w kolorze czerwonym bez nawiasu informacja pewna potwierdzona np. epitafiami nagrobkowymi Confirmed information bestätigte Nachticht Information confirmée, par exemple dans l’épitaphe    
tekst w kolorze czerwonym w [...] informacja bardzo pewna, potwierdzona posiadanym dokumentem Information certified with a document Nachricht bestätigt mit Urkunden Information certaine confirmée dans les documents    
tekst w kolorze lila założenia hipotetyczne Hypothetical assumptions hypothetische Annahmen Supposition hypothétique    
kursywa tłumaczenia dokumentów Translations of documents Urkunden übersetzung Traduction des documents